ship fleet 704 01

  • 75726
  • 75732
  • 75733
  • 75751
  • 75755
  • 75756
  • 75758
  • 75763

ลอยอังคาร : ราคา 2,500 บาท

ทัศนศึกษา : ราคา 2,000 บาท

เรือชั้นเดียว(ไม่มีชั้นดาดฟ้า)

ห้องรับรองเปิดโล่ง

รองรับคณะได้ไม่เกิน 20 ท่าน

*** ในสถานการณ์ COVID-19 ปรับลด รับได้ไม่เกิน 15 ท่าน ***

ไม่มีห้องน้ำบนเรือ