ship fleet 713 01

 • ship-fleet-713-01
 • ship-fleet-713-02_exposure
 • ship-fleet-713-03_exposure
 • ship-fleet-713-04_exposure
 • ship-fleet-713-05_exposure
 • ship-fleet-713-06_exposure
 • ship-fleet-713-07_exposure
 • ship-fleet-713-08_exposure
 • ship-fleet-713-09_exposure
 • ship-fleet-713-10_exposure
 • ship-fleet-713-11_exposure
 • ship-fleet-713-12_exposure
 • ship-fleet-713-13_exposure
 • ship-fleet-713-14_exposure
 • ship-fleet-713-15_exposure

ลอยอังคาร : ราคา 7,000 บาท

ทัศนศึกษา : ราคา 6,500 บาท

เรือ 2 ชั้น (มีดาดฟ้าชมวิวทะเล)

ห้องรับรองชั้นล่างปรับอากาศ

รองรับคณะได้ไม่เกิน 100 ท่าน

*** ในสถานการณ์ COVID-19 ปรับลด รับได้ไม่เกิน 40 ท่าน ***

มีห้องน้ำบนเรือ 1 ห้อง