ship fleet 713 01

 • 118998
 • 118999
 • 119001
 • 119003
 • 119004
 • 119007
 • 119008
 • 119010
 • 119011
 • 119013
 • 119015
 • 119016

ลอยอังคาร : ราคา 7,000 บาท

ทัศนศึกษา : ราคา 6,500 บาท

เรือ 2 ชั้น (มีดาดฟ้าชมวิวทะเล)

ห้องรับรองชั้นล่างปรับอากาศ

รองรับคณะได้ไม่เกิน 100 ท่าน

*** ในสถานการณ์ COVID-19 ปรับลด รับได้ไม่เกิน 40 ท่าน ***

มีห้องน้ำบนเรือ 1 ห้อง